Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Rompelman Baanbemiddeling de Opdracht wordt aangegaan.

Opdracht
De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Rompelman Baanbemiddeling op grond waarvan Rompelman Baanbemiddeling werving en selectie, coaching en/of executive search-werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever teneinde een rechtstreekse arbeidsverhouding van welke aard dan ook tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever tot stand te brengen.

Opdrachtbevestiging
Het door Rompelman Baanbemideling aan de Opdrachtgever te versturen document, waardoor de Opdracht tot stand komt.
De Opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de Fee(s), onkosten en de betalingswijze.

Kandidaat
Degene die betrokken wordt in werving en selectie en/ of executive search-werkzaamheden van Rompelman Baanbemiddeling ten behoeve van de Opdrachtgever.

Plaatsing
Het moment waarop de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Rompelman Baanbemiddeling in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden Kandidaat.

Fee
De door de Opdrachtgever aan Rompelman Baanbemiddeling verschuldigde vergoeding (exclusief de wervingskosten en eventuele aanvullende kosten) in verband met de Opdracht.


Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Rompelman Baanbemiddeling voor de Opdrachtgever. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 De Opdracht

1. Rompelman Baanbemiddeling stelt per Opdracht een schriftelijke ‘Opdrachtbevestiging’ op en spant zich in om binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn nadat de Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever

2. De Opdrachtbevestiging behelst: de duur van de Opdracht, de inhoud van de functie, het gewenste profiel op basis van kennis en vaardigheden, de omgevingsfactoren waarbinnen de
Opdracht wordt geplaatst en de beoordelingscriteria aan de hand waarvan de Kandidaat zal worden geselecteerd.

3. Onder een introductie wordt in deze voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een Kandidaat door Rompelman Baanbemiddeling bij de Opdrachtgever zonder dat de Opdrachtgever daartoe aan Rompelman Baanbemiddeling een Opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een ‘introductiebrief’. In deze ‘introductiebrief’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Rompelman Baanbemiddeling de betreffende Kandidaat aanbiedt.

4. Er is sprake van een Plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Rompelman Baanbemiddeling in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden Kandidaat.

5. Rompelman Baanbemiddeling mag bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van derden.

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Rompelman Baanbemiddeling gaat bij de uitvoering van de Opdracht uit van de informatie die de Opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. Rompelman Baanbemiddeling gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door de Opdrachtgever wordt verstrekt.

2. De Opdrachtgever is gehouden Rompelman Baanbemiddeling in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.

3. Rompelman Baanbemiddeling gaat er bij de uitvoering van de Opdracht van uit dat de Opdrachtgever de benodigde medewerking verleent en tijd inruimt voor onder andere de gesprekken met kandidaten en spreekkamers ter beschikking stelt.

4. De Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de Kandida(a)t(en) en/of Rompelman Baanbemiddeling.

 

Artikel 5 Intrekken en wijzigen van een Opdracht

1. Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een Opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Rompelman Baanbemiddeling sprake is van een nieuwe Opdracht, voordat een in het kader van de Opdracht reeds aangeboden Kandidaat is geaccepteerd of voordat de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de Opdrachtgever een vergoeding aan Rompelman Baanbemiddeling verschuldigd ter hoogte van 50% van de in de Opdrachtbevestiging opgenomen Fee.

 

Artikel 6 Einde Opdracht

1. Een Opdracht eindigt op het moment dat er een Plaatsing tot stand komt of op het moment dat een der partijen (ná de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn) de Opdracht intrekt
of opzegt.

2. De Opdracht tussen Rompelman Baanbemiddeling en de Opdrachtgever kan – naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, ingeval:
a. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
b. de Opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
c. de Opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
d. (de onderneming van) de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd; e. naar het oordeel van Rompelman Baanbemiddeling inning van bestaande of toekomstige vorderingen op de Opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
f. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever;

Het voorgaande laat onverlet het recht van Rompelman Baanbemiddeling om volledige schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 De Fee

1. Voor iedere Plaatsing is de Opdrachtgever een Fee aan Rompelman Baanbemiddeling verschuldigd. De Fee bij Plaatsing bedraagt 2 bruto maandsalarissen inclusief emolumenten. Dit is op basis van een full time salaris en omgerekend naar een heel jaar (12 maanden) indien de arbeidsverhouding voor minder dan een jaar wordt aangegaan. 

2. Het afgesproken Fee percentage wordt in de Opdrachtbevestiging vermeld en ter ondertekening aangeboden aan de Opdrachtgever. Het ondertekenen van deze Opdrachtbevestiging is tevens de start van de Opdracht.

3. De Opdrachtgever is de Fee in het vorige lid tevens verschuldigd indien de Opdrachtgever binnen achttien maanden na het – zonder Plaatsing- eindigen van een Opdracht, dan wel binnen achttien maanden nadat een Kandidaat door Rompelman Baanbemiddeling aan de Opdrachtgever is voorgesteld, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook met de Kandidaat aangaat, voor dezelfde of een andere functie dan waarvoor de Kandidaat was voorgesteld.

4. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

5. De kosten voor werving zullen apart door Rompelman Baanbemiddeling aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de Fee. De hoogte van de wervingskosten zal vermeld staan in de ‘Opdrachtbevestiging’. Overige kosten zoals reis- en/of verblijfkosten van de Kandidaat, gemaakt in verband met de selectieprocedure, worden in overleg met de Opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

6. De Opdrachtgever is de Fee niet verschuldigd indien Rompelman Baanbemiddeling er niet in is geslaagd een geschikte Kandidaat te selecteren. De wervingskosten en de in lid 5 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 zal Rompelman Baanbemiddeling, indien de Kandidaat binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de Kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende Kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de Opdrachtgever daarvoor een Fee voor verschuldigd is. De wervingskosten en de in lid 5 bedoelde aanvullende kosten zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde Fee onverminderd verschuldigd.

 

Artikel 8 Betaling

1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van Rompelman Baanbemiddeling te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door Rompelman Baanbemiddeling is ontvangen.

2. De factuur voor de geleverde diensten wordt verstuurd nadat de Kandidaat en de Opdrachtgever overeenstemming hebben bereikt over de arbeidsverhouding.

3. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en een rente
van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van Rompelman Baanbemiddeling zijnde doordruk of kopie van de door Rompelman Baanbemiddeling aan de Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.

4. De Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te
schorten.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Rompelman Baanbemiddeling maakt als gevolg van de nietnakoming door de Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding terzake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van EUR 250,- per vordering), tenzij Rompelman Baanbemiddeling aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de Opdrachtgever in verzuim is door de Opdrachtgever verschuldigd
zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

 

Artikel 9 Voorkoming van discriminatie

1. De Opdrachtgever en Rompelman Baanbemiddeling zullen bij het aangaan en uitvoeren van de Opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. De Opdrachtgever en Rompelman Baanbemiddeling zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

 

Artikel 10 Geheimhouding

1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een
uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst
waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.

2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 Privacy

1. In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De Opdrachtgever en Rompelman Baanbemiddeling zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Rompelman Baanbemiddeling die Rompelman Baanbemiddeling op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken en/of verzamelen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Rompelman Baanbemiddeling aan hem verstrekte gegevens.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om (assessment)rapportages van kandidaten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kandidaten en van Rompelman Baanbemiddeling, te gebruiken of anderszins aan derden te verstrekken.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Rompelman Baanbemiddeling tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens Rompelman Baanbemiddeling in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door Rompelman Baanbemiddeling.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. De door Rompelman Baanbemiddeling in het kader van de overeenkomst gebruikte voorstellen, plannen, databases, werkwijzen, assessments en tests anderszins, blijven eigendom van Rompelman Baanbemiddeling dan wel diens licentiegevers.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rompelman Baanbemiddeling over te gaan tot het publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de in het vorige lid vermelde zaken, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

3. Rompelman Baanbemiddeling verklaart dat, voor zover zij weet, door de zaken en het gebruik ervan in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Kandidaat.
2. Rompelman Baanbemiddeling is niet aansprakelijk indien de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de Kandidaat, tenzij dit het
aantoonbare gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Rompelman Baanbemiddeling bij de werving en selectie.
3. Rompelman Baanbemiddeling is evenmin aansprakelijk voor door de Opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Rompelman Baanbemiddeling in het kader van een Opdracht of introductie aangeboden
Kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de Opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de Opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
4. Elke aansprakelijkheid van Rompelman Baanbemiddeling is beperkt tot het bedrag dat met de Opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid van Rompelman Baanbemiddeling voor gevolgschade en indirecte schade, zoals
vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de Opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 14 Slotbepaling

1. Deze voorwaarden en alle offertes en Opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de Opdracht kunnen uitsluitend ter beslechting onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Enschede.

MENU
DEMO
× Whatsapp